עו"ד נתן מאיר*

   * עו"ד נתן מאיר - שותף בכיר במשרד "נתן מאיר ושות'" העוסק בתחום האזרחי – מסחרי – מנהלי , מוביל בתחום

   המוניציפאלי, בתחום המקרקעין ובתחום התכנון והבניה.

   1. עד לשנת 2001 לא היו הוראות סטטוטוריות שהסדירו את נושא הגבלת העיסוק של ראשי הרשויות המקומיות וסגניהם.
   2. בתאריך 5.2.2001 התקבל בכנסת תיקון 22 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק"). אשר לענייננו, הוסיף את סעיפים 15ב - 15ג לחוק וזו לשונם:
    "15ב. עיסוק נוסף -איסור והסדרה

    (א) ראש רשות או סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות לפי הוראות סעיף 129 לפקודת העיריות 5, או סעיף 35ב לפקודת המועצות המקומיות 6, לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה.

    (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות שאינם מגיעים כדי מלוא השכר ותנאי השירות המשולמים לסגן ראש רשות באותה רשות מקומית, רשאי לעסוק בעסק או בעיסוק נוסף, אחד בלבד, אם מתקיימים כל אלה:

    (1) שכרו מהעסק או מהעיסוק הנוסף ושכרו ותנאי השירות מהרשות המקומית לא יעלו יחד על מלוא השכר ותנאי השירות המשולמים לסגן ראש רשות באותה רשות מקומית;

    (2) סגן ראש הרשות הודיע למועצה ולשר הפנים על רצונו לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף, על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש על ידו לצורך כך ועל הכנסתו והצפויה מהעסק או מהעיסוק הנוסף;

   3. (3) שר הפנים אישר לסגן ראש הרשות לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף.

    (ג) (1) ראש רשות או סגן ראש רשות לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף אם יש בעיסוק כאמור אחד מאלה:

    (א) פגיעה בכבוד הרשות המקומית, או במעמדו או בקיום חובותיו כראש רשות או כסגן ראש רשות;

    (ב) חשש של ניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה אישיים בשל היותו ראש רשות או סגן ראש רשות; 

    (ג) אפשרות של ניגוד עניינים בין העיסוק בעסק או בעיסוק הנוסף לבין תפקידו כראש רשות או כסגן ראש רשות;

    (ד) ייצוג משפטי של בעל דין בהליך משפטי שבו אחד מבעלי הדין הוא הרשות המקומית או אחד הגופים המנויים בסעיף קטן (ה)(1); הוראת פסקת משנה זו לא תחול על ראש רשות או סגן ראש רשות המייצג את עצמו.

    (2) הוראת סעיף קטן זה תחול גם על עיסוק בכל עסק או עיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה או על עיסוק כאמור המותר לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ה).

    (ד) ראש רשות או סגן ראש רשות, העוסק בעסק או בעיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה, ימסור על כך הודעה בכתב לשר הפנים ולמועצה ביום תחילת כהונתו; החל לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף לאחר תחילת כהונתו - במועד שבו החל לעסוק בו; ההודעה תכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב)(2).

    (ה) לעניין סעיף זה לא יראו כעיסוק בעסק או בעיסוק נוסף -

    (1) כהונה כיושב ראש, כחבר, כדירקטור או כבעל תפקיד אחר מקביל להם לפי העניין, באחד מאלה:

    (א) מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 7;

    (ב) איגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט"ו -1955 8;

    (ג) תאגיד שהקימה רשות מקומית בהתאם לסמכויותיה לפי כל דין, ויש בידיה הון או כוח הצבעה בתאגיד;

    (2) פעילות במסגרת סיעה או מפלגה, ובלבד שראש הרשות או סגן ראש הרשות אינו מקבל שכר בעבור פעילות זו; ואולם רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצורך פעילות זו משרד, שירותי משרד, רכב ונהג;

    (3) החזקה בלבד של מניות בתאגיד;

    (4) קבלת הכנסות מנכס של ראש רשות או סגן ראש רשות או מנכס של משפחתו;

    (5) קבלת הכנסה מיצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, אומנותית או מדעית.

    ו) לעניין סעיף זה -

    "יעסוק" - בין בעצמו ובין בשיתוף עם אחר, לרבות כעובד או כשלוח;

    "עיסוק נוסף" - עיסוק נוסף על העיסוק כראש רשות או כסגן ראש רשות, לרבות עיסוק חד פעמי, ייצוג של אדם אחר, מתן ייעוץ או קיום פעילות שתדלנית למענו; 

    "תמורה" - תמורה כספית או תמורה חומרית אחרת;

    "תמורה חומרית" - לרבות העמדת משרד ושירותי משרד לרשות ראש רשות או סגן ראש רשות לצרכיו הפרטיים, ולרבות העמדת רכב לרשותו הן לצרכיו הפרטיים והן לצורך העיסוק בהתנדבות ובלא תמורה.

    15ג. עיסוק נוסף - סייג לתחולה [תיקון: תשס"א(2)]

    הוראות סעיף 15ב לא יחולו בתקופת ששת החודשים הראשונים לכהונתו של ראש רשות או סגן ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט הוראות סעיף 15ב(ג)."

    3.על פי הוראות המעבר של החוק, תחולת הוראות הסעיפים נדחתה למועדים מאוחרים יותר, באופן שלגבי ראש רשות מקומית יחולו ההוראות מיום קיום הבחירות הכלליות הראשונות לרשויות המקומיות שלאחר התיקון, דהיינו ממועד קיום הבחירות באוקטובר 2003, ואילו לגבי סגני ראשי רשויות מקומיות יחולו ההוראות ממועד הבחירות השניות, אשר על פי המתוכנן יתקיימו באוקטובר 2008, כדלהלן:

    "תחילתם של הסעיפים הנ"ל לגבי ראש רשות מקומית ביום קיום הבחירות הכלליות הראשונות.

    ב. התקיימו בחירות ברשות מקומית מסוימת בתקופה שבין ה21/3/01- לבין מועד קיום הבחירות הכלליות הראשונות, תהא תחילת הסעיפים הנ"ל על אף הוראות סעיף קטן א. דלעיל, לגבי ראש רשות, ביום הבחירות ברשות המקומית.

    נערכו בחירות ברשות המקומית בתוך 6 חודשים מיום ה21/3/01-, יקראו את סעיף 15א לחוק, כך:

    "הוראות סעיף 15ב לא יחולו בתקופת שנים עשר החודשים הראשונים לכהונתם של ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו".

    (א) תחילתו של חוק זה לגבי סגן ראש רשות ביום קיום הבחירות הכלליות השניות.

    (ב) התקיימו בחירות ברשות מקומית מסוימת בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות ולפני מועד הבחירות הכלליות השניות, תהא תחילתם של סעיפים 15ב ו-15ג, על אף ההגדרות דלעיל, לגבי סגן ראש רשות באותה רשות מקומית, ביום הבחירות ברשות המקומית.

    בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות ולפני מועד הבחירות הכלליות השניות רשאי סגן ראש רשות, על אף האמור בסעיף קטן (א) דלעיל ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב) דלעיל, לעסוק בעיסוק נוסף, ולקבל את מחצית השכר ותנאי השירות שלהם זכאי סגן ראש רשות באותה רשות בכפוף להוראות סעיף קטן 15ב(ג) לחוק."

    4. הואיל ולגבי סגני ראשי רשויות מקומיות אין תחולה, להוראות התיקון, אלא בעוד כחמש שנים, לא ייכללו במסגרת סקירה זו הוראות המתייחסות לסגני ראשי הרשויות המקומיות אלא רק להוראות החלות על ראשי רשויות מקומיות, אשר לגביהם עולה כדלהלן:

    4.1.1. לגבי עיסוק נוסף בתמורה חל איסור גורף וטוטלי ללא סייגים כלשהם למעט עניינים אשר לגביהם קבע המחוקק כי אינם מהווים עיסוק בעסק או עיסוק נוסף, כגון קבלת הכנסות מנכס.

    4.1.2. לעניין איסור זה הוגדר המונח תמורה באופן רחב והוא כולל תמורה כספית ותמורה חומרית אחרת לרבות, משרד, שירותי משרד, רכב ונהג.

    4.1.3. באשר לעיסוק בהתנדבות וללא תמורה, אין הגבלה על עיסוק כאמור, בכפוף לכך שראש הרשות המקומית יודיע לשר הפנים על עיסוק זה לרבות על מהותו ומשך הזמן שהוקדש על ידו לצורך כך. מדובר בהודעה חד צדדית שאינה כפופה לאישור שר הפנים.

    4.1.4. סוגי פעילות מסוימים המנויים בחוק, לא יראו אותם כעיסוק נוסף, דהיינו, ניתן לעסוק בהם אף ללא צורך במתן הודעה לשר הפנים והם, כאמור:

    "(1) כהונה כיושב ראש, כחבר, כדירקטור או כבעל תפקיד אחר מקביל להם לפי העניין, באחד מאלה:

    (א) מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965 7;

    (ב) איגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט"ו -1955 8;

    (ג) תאגיד שהקימה רשות מקומית בהתאם לסמכויותיה לפי כל דין, ויש בידיה הון או כוח הצבעה בתאגיד;

    (2) פעילות במסגרת סיעה או מפלגה, ובלבד שראש הרשות או סגן ראש הרשות אינו מקבל שכר בעבור פעילות זו; ואולם רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצורך פעילות זו משרד, שירותי משרד, רכב ונהג;

    (3) החזקה בלבד של מניות בתאגיד;

    (4) קבלת הכנסות מנכס של ראש רשות או סגן ראש רשות או מנכס של משפחתו;

    (5) קבלת הכנסה מיצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, אומנותית או מדעית."


    5.מאידך, קיימים עיסוקים אשר לגביהם קיים איסור מוחלט. זאת מעצם מהות העיסוק, ללא קשר לשאלה האם הוא בתמורה או לא. עיסוקים אלה הנם: עיסוק הפוגע בכבוד הרשות המקומית; או במעמדו, או בקיום חובותיו של ראש הרשות המקומית; עיסוק המקים חשש לניצול לרעה או השגת יתרון בשל מעמדו; עיסוק היוצר אפשרות של ניגוד עניינים, בין העיסוק בעסק או בעיסוק הנוסף, לבין תפקידו כראש הרשות המקומית; עיסוק של ראש הרשות המקומית בייצוג משפטי של בעל דין בהליך משפטי, שבו אחד מבעלי הדין הוא הרשות המקומית או מוסד תכנון, או איגוד ערים או תאגיד שהקימה הרשות המקומית.