הנהגת הקהילה לחיים של איכות - הקדמה

א: הדמוקרטיה המקומית

1. מה קורה כאן? לימוד מהיר של המצב הקיים

2. תכנון אסטרטגי והגשמת חזון ראש הרשות המקומית

3. מהי "רשות מקומית"? רקע כללי

4. ה"מועצה" של הרשות המקומית

5. חוק השלטון המקומי

6. הערכות לבחירות וסיכום תהליך

7.  הקשר עם הקהילה

8. דוברות, הסברה וניהול תדמית

9. נבחרי השלטון המקומי

ב: היבטים כלכליים בהנהגה ובניהול הרשויות המקומיות 

10. חברה כלכלית עירונית

11. היבטים כלכליים ופיננסיים בניהול הרשות המקומית

12. מבנה, מימון ותקציב

13. ליווי פיננסי לרשות המקומית

ג: היבטים תכנוניים ופיתוח ברשות המקומית 

14. היבטים תכנוניים בניהול מונ'

15. גבולות השיפוט של הרשויות המקומיות

16. עיר של איכות

17. פרויקטי על

ד: היבטים משפטיים בהנהגה ובניהול הרשויות המקומיות 

18. אתיקה ומניעת ניגוד-עניינים

19.אחריות אישית של ראשי הרשויות המקומיות

20.ראשי הרשויות המקומיות וסגניהם - הגבלת עיסוק

21.דירקטור בחברה עירונית - קונפליקט חובת האמון

22.

23.בכירים בשלטון המקומי

ה: השירותים המקומיים

24.מבט כולל על שירותי הרשות המקומית