עורך דין חן סומך ודב קהת*

* עורך דין חן סומך שותף במשרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה ובדיני רשויות מקומיות.
  דב קהת - העורך.

חזרה למצא טיפים בספר


במסגרת המושג "נבחרים ברשויות המקומיות" נכללים ראשי הרשויות המקומיות וסגני ראשי רשויות מקומיות, שנבחרו על ידי מועצת הרשות המקומית לכהן בשכר והואצלו להם סמכויות.

חקיקת החוק לבחירה ישירה של ראש הרשות, ביססה בצורה ברורה את מעמדו של ראש הרשות כרשות המבצעת ברשות המקומית. בחקיקה הראשית הנוגעת לרשויות נקבע כי הרשות, בהתאם לסוגה, תפעל באמצעות ראש הרשות.

ביטוייה החוקי של הוראת חוק זאת הינה הקניית כוחות משפטיים ומינהליים מהותיים ביותר לראש הרשות כסמכות מבצעת. ראש הרשות יכול לאצול מסמכויותיו ע"פ הדין, באישור מועצת הרשות, לחבר הנהלה של הרשות ובכלל זה לסגניו, ולעובד ציבור. אצילת סמכויות זאת איננה התפרקות מכוחו של ראש הרשות אלא חלקה בחלק מהסמכויות בתנאים שנקבעו בחוק.

סעיף 127 לפקודת העיריות קובע ששר הפנים יקבע את שכרם של ראש העירייה וסגניו. בצו המועצות המקומיות (אזוריות) נקבע סעיף מקביל.

בראשית שנות ה-80 מינה שר הפנים וועדה משותפת למשרד הפנים, מרכז שלטון מקומי וארגון המועצות האזוריות לבחינת שכר הנבחרים ברשויות המקומיות, במגמה ליצור הקבלות מסוימות בין שכר הנבחרים בשלטון המרכזי לשכר הנבחרים בשלטון המקומי. וועדה זו הצמידה לראשונה שכר הנבחרים ברשויות המקומיות לשכרם של שרים.

בשנת 1993 שר הפנים מינה בורר לבחינת שכר הנבחרים בשלטון המקומי. הבורר המליץ לשר ששכר ראשי הערים המטרופוליניות יוצמד ל-100% שכר שר.

מהחלטה זו נגזרה טבלת שכר בת ארבע דרגות. דרגות אלו נבנו על פי גודל הרשות המקומית. כאשר הנחת היסוד הייתה, שככל שהעיר גדולה יותר, רמת האחריות של ראש הרשות המקומית גדולה יותר, יש להביא הנחה זו  לידי ביטוי גם בשכר. ראוי לציין כי היו מי שתקפו את ההחלטה בקבוצת  הרשויות המקומיות הקטנות. הטענה: כשם ששר הדתות ושר הביטחון מקבלים את אותו השכר, מן הראוי שכל ראש רשות מקומית יקבל אותו השכר. אולם שר הפנים לא קיבל את ההסתייגויות הנ"ל וקבע דיפרנציאציה מסוימת בשכר ראשי הרשויות המקומיות. סגני ראשי הרשויות המקומיות הוצמדו גם כן לשכר השרים, כאשר שכרם היה בין 82% ל-97% שכר שר.

בשנת 96' עם העלאת שכר השרים ב-45% ובעקבות פניות שונות לשר הפנים, הקים שר הפנים וועדה נוספת לבדיקת שכר ראשי הרשויות המקומיות (וועדה משותפת למשרד הפנים ולמרכז שלטון מקומי בראשות איש ציבור). וועדה זו לא הצליחה להגיע להסכמה. 

בשנת 1998 התקבלה החלטת ממשלה ולפיה נקבעה טבלת שכר ראשי רשויות מקומיות שנעה בין % 62.5 משכר שר ל-100% שכר שר. במקביל נקבע כי שכר סגני ראשי הרשויות המקומיות יהיה 80% משכרם של ראשי הרשויות המקומיות.

כמו כן הוחלט כי החלטת ממשלה זו חלה רק על ראשי רשויות מקומיות וסגניהם שנבחרו לתפקידם לראשונה בבחירות 1998.

בשנת 2001 – הוצמד השכר לשכר שרים, על פי טבלה, בין 77.5% ל-100% שכר שר. בשנת 2003 טבלת השכר של ראשי הרשויות המקומיות צומצמה מ-10 ל-8 דרגות באותם האחוזים. כמו כן, בוטל שכר הוותיקים (טבלת שכר מתפרסמת על ידי שר הפנים).

הקביעה שסגן ראש הרשות יקבל שכר טעונה בראש ובראשונה סמכות חוקית לשלם לסגן ראש הרשות שכר, אפשרות זאת קבועה בחקיקה בהתאם לגודלה של הרשות ובהתקיימה של סמכות חוקית זאת עובר הכדור למועצת הרשות, אשר יכולה, בהתקיים מספר תנאים לכך, לאשר שכר לסגן ראש הרשות. שני התנאים ההכרחיים אותם קבע מנכ"ל משרד הפנים לאפשרות לשלם שכר לסגן ראש הרשות הינם קיום כיסוי תקציבי לתשלום שכר, בתקציב הרשות והאצלת סמכות מסמכויות ראש העיר לסגן רשות. דהינו, בהיעדרו של תנאי מתנאים אלה לא ניתן לשלם שכר לסגן ראש הרשות.

תנאים נלווים לראשי רשויות מקומיות וסגניהם

כאמור, אותה וועדה משותפת של משרד הפנים ומרכז לשלטון מקומי שמינה שר הפנים לקביעת שכר הנבחרים בשלטון המקומי, התמנתה לעסוק גם בהיבטים שונים של תנאים נלווים לשכר הנבחרים כגון: רכב (צמוד, אחזקה או הלוואה), חופשות, טלפונים, ביגוד, מתנות, עיתונים, קרן השכלה, אש"ל וכיו"ב).

הוועדה ריכזה המלצותיה בחוברת אשר אושרה ע"י שר הפנים והופצה כחוזר מנכ"ל לרשויות המקומיות. מעת לעת ערך שר הפנים שינויים בחוברת, המכנסת את התנאים הנלווים של ראשי הרשויות המקומיות וסגניהם.

חוזר מנכ"ל זה משמש גם כמסמך המרכזי לעדכון החלטות שר ו/או שינויים בחקיקה לעניין תפקוד ראשי הרשויות המקומיות וסגניהם, כגון: איסור רוטציה (לתקופה קצרה מ-28 חודש ואשר אושרה על ידי המועצה תוך 45 יום מכינוס הראשון של המועצה, איסור פיצול משרת סגנים וכיו"ב).


גמלאות לנבחרים

בחוק הרשויות המקומית (גמלאות לראש רשות מקומית וסגניו) - תשל"ז 1977 ובהחלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות מקומית וסגניו) - תשל"ז 1997, נקבעו ההוראות לעניין קביעת גמלה לראש רשות מקומית וסגניו.

ההוראות אף קבעו הוראות לעניין רציפות זכויות לנבחר בין עבודתו הקודמת לתפקידו כנבחר (לאמור, מהם התנאים בהם ניתן לצרף זכויות קודמות).

גמלאות לראשי רשויות מקומיות וסגניהם נקבעות ע"י מנכ"ל משרד הפנים, על פי תקנות הרשויות המקומית (גמלאות לראש הרשות מקומית וסגניו, ובסדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל"ט – 1979. בחוברת (חוזר מנכ"ל), תנאים נלווים לשכר ראשי הרשויות המקומיות וסגניהם, מתעדכנים התנאים הנלווים להם זכאים ראשי רשויות מקומיות וסגניהם בגמלאות כגון: הוצאות טלפון ועיתון.

בשנת 1999 אושר בכנסת חוק מיוחד לעניין גמלאות נבחרים. החוק מתייחס לנבחרים אשר נבחרו לראשונה, או נבחרו לאחר הפסקת כהונה מחדש בשנת 1998. התיקון קובע כי הגמלה שיקבלו לא תהיה פנסיה תקציבית, אלא הסדר פנסיוני אחר התואם את סעיף 47 לתקנות מס הכנסה-קופת גמל.

מצאי חומר מפורט בנושאים הנ"ל

  1. דיני עיריות ומועצות מקומיות (אזוריות).
  2. חוברת תנאים נלווים (חוזר מנכ"ל מ. הפנים).
  3. חוק ההסדרים במשק.
  4. משרד הפנים - האגף לכ"א ושכר ברשויות המקומיות.

    חזרה למצא טיפים בספר